Lyngby Bueskyttelaugs love 1. Formål

  1. Lyngby Bueskyttelaugs formål er, at dyrke bueskydning og med udgangs­punkt i det sociale og sportslige fællesskab i lauget, at udbrede kendskabet til bueskydning. Det er desuden laugets formål, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

  2. Lyngby Bueskyttelaug er hjemmehørende på Lyngby Stadion.

  3. Laugets farver er rød, sort og hvid. Laugets logo er en flerfarvet cirkelskive med pil og årstallet 1945.

 2. Medlemskab/kontingent

  1. Som aktivt eller passivt medlem kan enhver over 10 år optages, dog med de forbehold Bueskydning Danmark foreskriver.

  2. Medlemmer under 10 år, vil kunne optages, hvis en af barnets forældre, eller en anden voksen med relation til barnet, overvåger skydningen. Det forud­sættes, at mindst en af forældrene er medlem.

  3. Medlemmer under 18 år skal have forældres eller værges skriftlige tilladelse til medlemskab.

  4. Forældre/værger er forpligtede over for lauget på medlemmets vegne.

  5. Nye medlemmer kan vente med at melde sig ind, til der er gået én måned (efter eventuel bueskole, dog maksimalt otte skydedage), hvorefter indmeldelse skal finde sted. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr og kontingent.

  6. Pensionister kan optages som/forblive aktive medlemmer mod at betale re­duceret kontingent. Pensionister er medlemmer, som modtager folkepension, førtidspension, enkepension eller invalidepension.

  7. Indskud fastsættes af bestyrelsen, alt efter det gældende omkostningsni­veau.

  8. Kontingent justeres om nødvendigt på den årlige generalforsamling og opkræves halvårligt forud.

  9. Æresmedlemmer kan indstilles til udnævnelse efter forslag fra bestyrelsen, eller hvis 1/4 af samtlige aktive seniormedlemmer indgiver forslag herom. Æresmedlemmer kan kun udnævntes ved en generalforsamlingsbeslutning, og hvis mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Æresmed­lemmer betaler ikke kontingent. Alle medlemsomkostninger afholdes af lauget. Æresmedlemmer er stemmerberettigede.

  10. Aktive medlemmer, som på grund af sygdom, bortrejse, værnepligt eller an­den årsag er forhindret i at deltage i skydningen i mere end 6 måneder kan med kassererens (i tvivlstilfælde med bestyrelsens) godkendelse kontingent­frit forblive medlemmer af lauget og atter, uden indmeldelsesgebyr, indtræde som aktiv.

  11. Har et medlem mere end 3 måneders kontingentrestance, eller har vedkom­mende pådraget sig anden gæld til lauget, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel til den pågældende ekskludere medlemmet. Genind­meldelse af medlemmer, der har pådraget sig kontingentrestance eller an­den gæld til lauget forudsætter, at denne gæld først indfries. Ligeledes skal indmeldeelsesgebyr erlægges ved en sådan genindmeldelse.

  12. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst 1 måneds varsel.

  13. Er der tvivl om, hvorvidt en person kan optages som medlem, forelægges spørgsmålet for bestyrelsen, som træffer den endelige beslutning.

 3. Bestyrelsen

  1. Lauget ledes af en bestyrelse bestående af:
   Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt tre menige bestyrelses­medlemmer.

  2. Bestyrelsen repræsenterer Lyngby Bueskyttelaug i alle forhold, og besty­relsesbeslutninger, som er taget jfr. bestemmelserne i disse vedtægter, for­pligter laugets daglige drift.

  3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årlig periode, sådan at formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem vælges de ulige årstal, og næstformand, kasserer og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges de lige årstal.

  4. På generalforsamlingen vælges desuden to suppleanter, som uden stemme­ret kan deltage i bestyrelsens møder.

  5. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig via suppleanterne.

 4. Tegning og hæftelse samt bestyrelsens arbejde

  1. Lyngby Bueskyttelaug tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

  2. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalfor­samlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

  3. Alle medlemmer af Lyngby Bueskyttelaug er velkomne til at fremsætte moti­verede forslag til behandling på bestyrelsesmøderne. Forslagene skal være skriftlige og sendes til sekretæren.

  4. Foreningsopgaver, som bestyrelsen ønsker at tage op, drøftes og fordeles på bestyrelsens møder.
   Bestyrelsen bestemmer i hvilket omfang der skal afholdes møder, dog mindst 4 gange årligt.

  5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er til stede. Dog skal enten formand eller næstformand være til stede.

  6. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed. l tilfælde af stemmelighed er formandens, eventuelt næstformandens, stemme afgørende.

  7. Der føres referat af bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre vigtige møder.

  8. Laugets ungdomsmedlemmer kan for at sende en repræsentant til bestyrelsesmøderne, sådan at eventuelle forslag for ungdomsmedlemmerne kan tages op. Ungdomsrepræsentanten skal være talsmand for mindst tre aktive ungdomsskytter, og vedkommende skal være fyldt 14 år. Sendes en ungdomsrepræsentant, skal dennes motiverede forslag behandles i starten af bestyrelsesmødet.

 5. Ordensudvalg

  1. Til behandling af sager der vedrører personspørgsmål nedsætter besty­relsens et ordensudvalg. Ved personspørgsmål forstås:
   - Sager, der vedrører overtrædelse af laugets love og reglementer.
   - Sager, der vedrører personers opførsel på skydebanen.
   - Sager, der vedrører ekskluderede personers ønsker om optagelse i lauget.

  2. Udvalget består af formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Udvalget tager stilling til, om der skal sanktioneres i sagerne, og i hvilken grad der skal sank­tioneres. Sanktionsmulighederne er: advarsel, karantæne, eksklusion. Udval­gets afgørelser skal være enstemmige. Er dette ikke tilfældet, skal sagen drøftes på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor mindst 4 medlemmer skal være enige i en afgørelse af sagen. Formanden kan til enhver tid indkal­de ordensudvalget til møde (evt. telefonmøde). Udvalget orienterer besty­relsen om sine afgørelser.

  3. Udvalget er ikke forpligtet til at offentliggøre sine afgørelser. Udvalgets afgø­relse kan af de berørte parter indbringes for Bueskydning Danmarks ordens- og amatørudvalg.

 6. Ordinær generalforsamling.

  1. Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.

  2. Den ordinære generalforsamling holdes i februar måned.

  3. Indkaldelse til generalforsamling sendes skriftligt, eventuelt via e-mail. Anvendes e-mail, skal indkaldelse suppleres med opslag i laugets lokaler. Indkaldelse skal ske med mindst syv dages varsel.

  4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
   1. Valg af dirigent.
   2. Valg af referent.
   3. Godkendelse af dagsorden.
   4. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af sam­me.
   5. Forelæggelse af det reviderede regnskab fil godkendelse.
   6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse.
   7. Valg af bestyrelse og to suppleanter.
   8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
   9. Behandling at indkomne forslag.
   10. Eventuelt.

  5. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens se­kretær i hænde inden den 15. december, således at de kan mangfoldiggøres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

  6. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, der ikke står i restance. Ak­tive medlemmer i alderen 10-14 år har taleret.

  7. Alle medlemmer, som har stemmeret og er fyldt 18 år, er valgbare til besty­relsen.

  8. Kun medlemmer der er til stede kan vælges, med mindre der foreligger skrift­lig fuldmagt.

  9. Et medlem, der sidder i bestyrelsen, kan ikke vælges til revisor, revisorsup­pleant eller dirigent.

  10. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, der dog skal være skriftlig, hvis mindst to stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

  11. Enhver generalforsamling, som er lovligt indkaldt, er beslutningsdygtig, uan­set antallet af fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

  12. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne først genop­tages på næste generalforsamling.

 7. Ekstraordinær generalforsamling

  1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer skrift­lig forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes se­nest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget opfordringen. Indkal­delsen skal indeholde den dagsorden, som ønskes behandlet.

 8. Regnskab


  1. Laugets regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren skal inden den 10. januar afgive regnskabet pr. 31. december til revisorerne.

  2. Regnskabet forsynet med revisorernes påtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. § 6.

 9. Revision

  1. Der vælges på den ordinære generalforsamling to revisorer, som skiftevis af­går hvert andet år samt en suppleant, som nyvælges hvert år.

  2. Får revisorsuppleanten og/eller begge de to revisorer varigt forfald, kan be­styrelsen vælge en, to eller tre andre, der dog kun fungerer indtil førstkom­mende ordinære generalforsamling.

  3. Revisorerne skal kritisk gennemgå regnskabet, samt gøre deres bemærknin­ger hertil. De har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.
Revisorerne skal inden 20. januar aflevere det reviderede regnskab til besty­relsen.

 10. Ændring af love

  1. Ændringer i lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for forslaget.

 11. Opløsning af lauget

  1. Beslutning om laugets opløsning kan kun tages på en generalforsamling, som er indkaldt alene med dette for øje.

  2. En sådan generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis halvdelen af laugest beslutningsdygtige medlemmer er til stede, og hvis to tredjedele af disse med­lemmer stemmer for forslaget om opløsning.

  3. Ved laugets ophør tilfalder en eventuel nettoformue Bueskydning Danmark.

  Vedtaget på stiftelsesmødet 1945. Revideret 1952, 1970,1990, 2011, 2014 og 2017.


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram