Den stiftende generalforsamling

Vi skal helt hen til efter krigens afslutning før der sker noget i Lyngby. Her kan man nemlig rundt omkring i byen se opslag, hvor på en Hr. Olsen opfordrer bueskydningsinteresserede til at møde op på hans privat adresse med det formål at stifte en bueskytteklub.

11 personer giver søndag den 24. juni 1945 fremmøde på Holmelinsvej 13, Kgs. Lyngby. Af Laugets første protokol fremgår følgende:

"Lyngby, den 24-6-1945.

Beretning for
Stiftende Generalforsamling af
Lyngby Bueskyttelaug

En Kreds af Interesserede havde ved Hr. Olsen indkaldt til et Møde, Søndag den 24. Juni 1945, hos Hr. Olsen, Holmelinsvej 13, hvor der mødte 11 Deltagere.

Mødet aabnedes ved, at Hr. Olsen blev opfordret til at være Dirigent, hvorefter han bød Velkommen og udtalte ønsket om et godt Samarbejde og Held for den kommende Forening.

Derefter kom Hr. Olsen ind paa Love vedrørende Klubben, og foreslog der Københavns Bueskytters Love som Rettesnor. Disse blev oplæst for Forsamlingen af Hr. Fog, hvorefter de enkelte paragraffer blev diskuteret, og følgende Ændringer og Paragraffer blev slået fast.

Der kan oprettes Junior hold for Drengenes Vedkommende fra 12 Aar.

For Damernes Deltagelse blev Alderen sat til 15 Aar for Juniorhold.

Med hensyn til Kontingent var der en Del Indlæg fra de forskellige Deltagere, der navnlig gik ud paa at sætte Kontingentet saa lavt, at det ikke vilde virke afskrækkende paa eventuelle interesserede, da Klubben saa det som et af sine størst Maal, at samle saa mange som mulig om Sagen, og faa den fyldigt repræsenteret fra alle Samfundslag, saavel unge som ældre.

Der blev derefter vedtaget følgende Kontingentsatser:

For aktive Medlemmer: 1 Kr. pr. Maaned.
For passive Medlemmer: 6 Kr. aarlig.
For Junior Medlemmer: 50 Øre pr. Maaned.

Som Indskud skal der af Senior betales 3 Kr. og af Junior 2 Kroner.

Det blev derefter besluttet at lade Lovene trykke i Bogformat og Medlemskort i et lille format, der var nemt at have hos sig, samt at Kvittering for betalt Kontingent skulde gives i Form af Mærker.

Fremskaffelse af Love, Medlemskort og Mærker blev overdraget Hr. Olsen.

Derefter gik Deltagerne af Mødet over til at vælge den samlede Bestyrelse, der efter Valget kom til at udgøre 5 i Antal, og den fik følgende Sammensætning:

Formand: A. H. Olsen.
Næstformand: Henry Andersen.
Kasserer: Carl D. Fog.
Skydeleder: J. P. Hansen.
Rekvisitmester: Christian Larsen.

og som Revisorer valgtes: N. P. Jensen
Villy Jensen

Som Sekretær valgtes: B. Hofsø

I Forbindelse med Valg af Bestyrelse blev der stillet Forslag om saavidt mulig at faa Bestyrelsen sammensat med et Medlem fra hver af de deltagende Kommuner eller Bykredse indenfor Klubben, som Eksempel: et Medlem fra Virum, et fra Brede, et fra selve Lyngby og et fra Gentofte, og dette var der enstemmig Tilslutning til.


Om Foreningens Navn var der en Del Diskution, da Klubbens Forbogstaver ikke måtte ligge for nær op ad andre Klubbers, og det blev tilsidst besluttet at give Foreningen Navnet:

Lyngby Bueskyttelaug, LBL.

Det blev derefter overdraget Formanden Hr. Olsen at søge Forhandling med Lyngby Kommune angående Arealer til Skydebanerne.

Til Slut fremkom Hr. Olsen med den glædelige Meddelelse, at han indtil Klubben fik sit eget Materiel i Orden vilde støtte Klubben ved at stille en Del Materiel til Raadighed, for derved at hjælpe over de første Begyndervanskeligheder, og takkede derefter for Ro og Orden under Mødet.

B. Hofsø."

Medlemslisten så herefter således ud:

N. P. Jensen Hovedgaden 84 Lyngby
J. Steffensen Lindegaardsvej 1 Lyngby
J. P. Hansen Brede 144 Lyngby
Olaf Jensen Emil Pipersvej 24, st Lyngby
A. H. Olsen Holmelinsvej 13 Lyngby
Henry Andersen Emil Pipersvej 34, 1. Lyngby
B. A. Hofsø Nørgaardsvej 22 B, 2. Lyngby
Svend Hansen Blomstervænget 30 Lyngby
Chr. Lassen Bygtoften 11 Lyngby
Willy Jensen Vangedevej 12 A Gentofte
Carl D. Fog Jernbanevej 2 Lyngby

Den 19. marts 1946 blev Lyngby Bueskyttelaug optaget i Dansk Bueskytteforbund. (DBSF)

Den 9. december 1946 blev Lyngby Bueskyttelaug optaget i Foreningen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk kommune. (FIL)

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram